فرم درخواست آزمایش

 

طبق استاندارد نام آزمون ردیف
استاندارد اجباری  ISIRI 586 آزمون  های ضریب اصطکاک و سایش ۱
کنترل های ظاهری (visual)  +  کنترل طبق ISO11011
حرارت دادن به مدت دوساعت در دمای ۲۰۰ درجه سلسیوس
استاندارد اجباری ISIRI 2798 مقاومت برشی در دمای محیط ۲
مقاومت برشی گرم
ISIRI 3100 دانسیته ۳
ISO2039-2 اندازه گیری سختی لنت ۴
ISO6310-2009 تراکم پذیری در دمای محیط ۵
تراکم پذیری گرم ( در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد )
ISO6310-2009 انبساط حرارتی لنت ترمز دیسکی و انتقال حرارت ۶
JISD4416/SAEJ160 انبساط حرارتی لنت ترمزهلالی/کاسه ای به روش آون ۲۰۰ درجه ۷
JISD4418 تخلخل ۸
ISIRI 3099 مقاومت لنت ترمز در مقابل مایعات روغن و روغن ترمز و آب و آب نمک و در هوای محیط ۹
KES T-L 109 اندازه گیری  PH ۱۰
d275035 مقاومت رنگ به روغن ترمز ۱۱
ISIRI 5905 چسبندگی قشر خشک رنگ (کراس کات) ۱۲
کرایسلر LW4010 آزمون سالت اسپری  برای لنت ترمز ۱۳
نقشه مشتری کنترل ابعادی بر اساس نقشه اعلام شده از سوی مشتری ۱۴
UIC مدول الاستیسیته لنت های قطاری ۱۵
UIC استخراج استون لنت های قطاری ۱۶
ECE R90 تست های همولوگیشن براساس ECE R90 برای لنت ترمز خودروهای  سواری با تجهیزات RACE LOGIC انگلستان ۱۷

 

 


فرم در خواست آزمایشگاه