نمایشگاه بین المللی اتو مکانیکای مسکو
image

نمایشگاه بین المللی اتو مکانیکای مسکو

 

غرفه لنت پارس در نمایشگاه بین المللی اتو مکانیکای مسکو

تاریخ برگزاری ۲۰۱۵/۲۳/۰۸ الی ۲۰۱۵/۲۷/۰۸