بازدید اعضای کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو – ایران از شهر لاهیجان و بندر کیاشهر ۲۱ و ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰
image

بازدید اعضای کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو – ایران از شهر لاهیجان و بندر کیاشهر ۲۱ و ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰